Khản tiếng thường hay gặp ở những người do công việc hoặc thói quen hàng ngày phải nói nhiều. Vậy có giải pháp nào để những người phải sử dụng nhiều đến giọng nói có thể phòng ngừa khản tiếng, mất tiếng, bảo vệ thanh quản và hầu họng.